INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Behandling av uppdragsgivares (kunders) personuppgifter

Ramp Personlig Assistans (Ramp) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina uppdragsgivare personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång uppdragsgivarnas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

 • samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • korrekta och uppdaterade
 • inte förvaras längre än nödvändigt
 • behandlas på ett säkert sätt.

Uppdragsgivare har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy tillhandahålls. 

Uppgifter som behandlas

För att Ramp ska kunna fullgöra våra skyldigheter som assistansanordnare inom de lagar och bestämmelser som kringgärdar assistansreformen samt informations- och dokumentationsplikt gentemot huvudman samt angränsande myndigheter kommer Ramp att behandla ett flertal av sina uppdragsgivarens personuppgifter i form av

 • Namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • Assistansbeslut och grund för detta 
 • Hälsa
 • Sociala förhållanden i urval 
 • Bankuppgifter
 • övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
  Ramp som assistansanordnare ska kunna administrera och utföra sitt uppdrag

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd utförs restriktivt, beaktande av sekretess och endast med nödvändighet samt med stöd i lag.

Mottagare av uppgifterna

a) Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna i Ramp är de interna tjänstemän, uppdragsansvariga, som handlägger frågor rörande uppdragsgivarnas assistans samt relevanta förhållanden för att fullgöra våra förpliktelser enligt. Övriga mottagare av personuppgifter kan vara chefer och styrelseledamöter.

b) Externa mottagare inom verksamhetsområdet

Uppdragsvarens personuppgifter kan också komma att behöva utlämnas till myndigheter enligt den informationsplikt som råder inom de lagrum den personliga assistansen befinner sig

De personuppgifter som avses är i första hand

 • kontaktuppgifter och förhållanden till Försäkringskassan, kommunen, arbetsmiljöverket mm.
 • till vissa befattningshavare för att t.ex administrera enkäter som Intressegruppen (IfA)
 • Leverantörer av förbrukningsvaror, andra leverantörer inom ramen av intresseavvägning

c) Externa mottagare i övrigt

Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis tidrapportering, schemaläggning, e-post, telefon, växel, betal-/kreditkort och motsvarande. Ramp kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Ramps räkning, kommer vi tillse att personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) upprättas.

d) Utlämnade till tredje land

Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Ramp

 • ska kunna fullgöra uppdraget som utförare av assistans i enlighet med de lagrum som gäller insatsen samt serviceavtal och genomförandeplan.
 • fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom informations- och dokumentationsplikt, arbetsmiljö)
 • intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga och kontaktuppgifter på hemsidan).

Lagringstiden

Uppdragsgivares personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Ramp att fullgöra sina förpliktelser så länge assistansuppdraget varar och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bestämmelser kring dokumentation och bokföringslagen). Ramp har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs.

Uppdragsgivares rätt till information

Uppdragsgivare har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Uppdragsgivare kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från anordnarens IT-system till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Kontakt med Ramp med anledning av frågor och informationskrav

Uppdragsgivare bör kontakta assistansanordnaren i första hand vid frågor eller informationskrav. Sådan kontakt kan alltid tas med närmast uppdragsansvarig alternativt direkt till nedan angiven befattningshavare/funktion.

Ramp Personlig Assistans AB
556685-6737

Tantogatan 31
118 42 Stockholm
010-410 39 00

PU-Ansvarig: Rickard Friberg

Rickard@ramp.nu

010-410 39 00

Dataskyddsombud Annika Stridh

annika@ramp.nu

010-410 39 05

Skulle uppdragsgivare uppleva att Ramp inte behandlar personuppgifterna korrekt har denne rätt att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.